Ταξιδιωτικά έγγραφα

Επίσημα Ταξιδιωτικά έγγραφα είναι τα παρακάτω.

  • Διαβατήριο
  • Δελτίο ταυτότητας
  • Άδεια οδήγησης

Για τα βρέφη και τα παιδιά έως 12 ετών τα οποία συνοδεύονται ή ταξιδεύουν ως ασυνόδευτα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση διαβατηρίου, Βιβλιαρίου Υγείας ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (με φωτογραφία και σφραγίδα από δημόσιο φορέα).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά επικοινωνείτε με την αεροπορική εταιρεία.