ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1. Στη σύμβαση αυτή ο όρος "εισιτήριο" σημαίνει "το εισιτήριο επιβάτη και δελτίο αποσκευών" ή "την απόδειξη δρομολογίου" σε περίπτωση εκδόσεως ηλεκτρονικού εισιτηρίου, του οποίου μέρος αποτελούν αυτοί οι όροι και οι ειδοποιήσεις. Ο όρος "μεταφορέας" περιλαμβάνει όλους τους αεροπορικούς μεταφορείς, που σύμφωνα με τους παρακάτω όρους μεταφοράς μεταφέρουν ή αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τον επιβάτη ή τις αποσκευές του ή εκτελούν κάποια άλλη υπηρεσία που έχει σχέση με την αεροπορική μεταφορά. Ο όρος "ηλεκτρονικό εισιτήριο" σημαίνει ή την Απόδειξη Δρομολογίου που εκδόθηκε από ή για λογαριασμό του Μεταφορέα, το Ηλεκτρονικό Κουπόνι και κατά περίπτωση την κάρτα επιβίβασης. Σύμβαση της Βαρσοβίας, νοείται η Σύμβαση για την Ενοποίηση των Διατάξεων των σχετικών με τις Διεθνείς Αερομεταφορές που υπογράφτηκε στη Βαρσοβία στις 12 Οκτώβρη 1929 και τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτέμβρη 1955, όπως και του Μόντρεαλ που υπογράφτηκε το 1999.

2. Για τη μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι περιορισμοί της ευθύνης, που προβλέπονται από τη Σύμβαση της Βαρσοβίας και του Μόντρεαλ, εκτός αν δεν πρόκειται για "Διεθνή μεταφορά", όπως την προσδιορίζουν οι Συμβάσεις.

3. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθεση με όσα παραπάνω καθορίσθηκαν, για την μεταφορά, όπως και για όλες τις υπηρεσίες, που εκτελούνται από κάθε ένα μεταφορέα, εφαρμόζονται: (Ι) οι συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο εισιτήριο αυτό ΙΙ) τα τιμολόγια που ισχύουν ΙΙΙ) οι όροι μεταφοράς και οι σχετικοί κανονισμοί, που αποτελούν μέρος του εισιτηρίου αυτού (και βρίσκονται στο γραφείο του μεταφορέα στη διάθεση όποιου το ζητήσει). Εξαιρούνται οι μεταφορές προς ή από σημείο που βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά προς άλλο σημείο εκτός αυτών. Για τις μεταφορές αυτές εφαρμόζονται οι κανονισμοί που ισχύουν στα παραπάνω κράτη.

4. Συμφωνείται ότι στο εισιτήριο το όνομα του μεταφορέα μπορεί να συντμηθεί. Ολόκληρο το όνομα και η σύντμησή του αναφέρονται στα τιμολόγια, τους όρους μεταφοράς, τους κανονισμούς ή τους πίνακες δρομολογίων. Η διεύθυνση του μεταφορέα θα είναι ο Αερολιμένας αναχώρησης που γράφεται στο εισιτήριο απέναντι στη πρώτη σύντμηση του ονόματος του μεταφορέα. Οι ενδιάμεσοι σταθμοί που έχουν συμφωνηθεί, γράφονται στο εισιτήριο αυτό ή στους πίνακες δρομολογίων του μεταφορέα, σαν κανονικοί ενδιάμεσοι σταθμοί στη διαδρομή του επιβάτη. Η μεταφορά που εκτελείται από διάφορους αεροπορικούς μεταφορείς διαδοχικά, θεωρείται σαν ενιαία, σύμφωνα με το εισιτήριο αυτό.

5. Αεροπορικός μεταφορέας που εκδίδει εισιτήρια ή παραλαμβάνει αποσκευές, που έχουν γραφεί στο εισιτήριο και μεταφέρονται με τις γραμμές άλλων αεροπορικών μεταφορέων ενεργεί στην περίπτωση αυτή, σαν απλός πράκτοράς τους.

6. Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός της ευθύνης του μεταφορέα ισχύει και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του και για οποιοδήποτε πρόσωπο που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από τον μεταφορέα για μεταφορά όπως και για τους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του προσώπου αυτού.

7. Αποσκευές που έχουν γραφεί στο εισιτήριο και μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης, θα παραδίδονται στον κομιστή των δελτίων αποσκευών. Σε περίπτωση ζημιάς στην αποσκευή, πρέπει να γίνει έγγραφη διαμαρτυρία στον μεταφορέα αμέσως μετά την ανακάλυψη της ζημιάς και το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παραλαβή ή σε περίπτωση καθυστέρησης μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την παραλαβή των αποσκευών.

8. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο ίδιο εισιτήριο ή στα τιμολόγια του μεταφορέα ή στους όρους μεταφοράς ή στους σχετικούς κανονισμούς. Ο ναύλος μπορεί να αλλάξει πριν αρχίσει η μεταφορά σύμφωνα με τους όρους του εισιτηρίου αυτού. Ο μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την μεταφορά, εάν ο ναύλος που συμφωνήθηκε δεν έχει πληρωθεί.

9. Ο μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Οι ώρες που αναφέρονται στα δρομολόγια ή οπουδήποτε αλλού είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Ο μεταφορέας μπορεί χωρίς προειδοποίηση να αντικαταστήσει μεταφορείς ή αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλλει ή να παραλείπει σταθμούς που είναι γραμμένοι στο εισιτήριο. Ο μεταφορέας μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης.

10. Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους νόμους και τις υπόλοιπες διατάξεις σχετικά με τα ταξίδια, να παρουσιάζει τις άδειες για είσοδο, έξοδο και άλλα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται. Επίσης, οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο στην ώρα που έχει ορίσει ο μεταφορέας. Αν δεν έχει ορισθεί ώρα, αρκετά νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος για την τήρηση των διαδικασιών αναχώρησης.

11. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να εξαφανίσει οποιαδήποτε διάταξη αυτής της σύμβασης.

12. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον αερομεταφορέα, σχετικά με το ταξίδι σας, μπορούν να διαβιβαστούν στις αρμόδιες κρτικές αρχές για λόγους ελέγχου συνόρων και ασφάλειας αερομεταφορών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Στη σύμβαση αυτή ο όρος "εισιτήριο" σημαίνει "εισιτήριο επιβάτη και δελτίο αποσκευών". Ο όρος "ζημιά" περιλαμβάνει θάνατο, τραυματισμό, καθυστέρηση, μερική ή ολική απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά, που προέρχεται ή σχετίζεται με τη μεταφορά ή τυχόν άλλες συναφείς υπηρεσίες, που εκτελούνται από τον Μεταφορέα.

2. Στις πτήσεις εντός Ελληνικής Επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/88), ο οποίος ορίζει ότι η ευθύνη του Μεταφορέα είναι περιορισμένη και δε μπορεί να υπερβεί (α) για θάνατο ή σωματική βλάβη σε περίπτωση μεταφοράς προσώπων το ποσό των 11738,81 Ευρώ για κάθε επιβάτη (β) για ολική ή μερική απώλεια, καταστροφή, χειροτέρευση ή καθυστέρηση σε περίπτωση μεταφοράς καταγεγραμμένων αποσκευών το ποσό των 11,74 Ευρώ κατά χιλιόγραμμο και (γ) η υποχρέωση του Μεταφορέα για αποζημίωση δε μπορεί να υπερβεί τα 88,00 Ευρώ για το σύνολο των πραγμάτων που φέρει μαζί του ο κάθε επιβάτης, εκτός αν έχει δηλωθεί από πριν μεγαλύτερη αξία και έχουν καταβληθεί πρόσθετες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τα τιμολόγια ή τους κανονισμούς του Μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στην αξία που δηλώθηκε. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη του Μεταφορέα δε μπορεί να ξεπεράσει την πραγματική ζημιά, που ο επιβάτης έχει πάθει. Για κάθε απαίτηση πρέπει να αποδεικνύεται το ποσό της ζημιάς. Τα παραπάνω όρια μπορούν να αυξομειώνονται με διάταγμα.

3. Ανεξάρτητα από τα όσα καθορίζονται στη σύμβαση ή σε άλλο νόμο, που ισχύει: (α) Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημιές σε επιβάτη ή σε αποσκευή που δεν είναι γραμμένη στο εισιτήριο, εκτός αν η ζημιά αυτή έγινε από αμέλεια του Μεταφορέα. (β) Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, που προέρχεται άμεσα και αποκλειστικά από την πιστή εφαρμογή νόμων, κρατικών κανονισμών, διατάξεων ή εντολών ή από τη μη τήρησή τους από τον επιβάτη. (γ) Κάθε εξαίρεση ή περιορισμός ευθύνης του Μεταφορέα σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης θα έχει εφαρμογή και στους πράκτορες, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του Μεταφορέα, όπως επίσης και σε οποιονδήποτε που το αεροσκάφος του χρησιμοποιείται από τον Μεταφορέα για τη μεταφορά καθώς και στους πράκτορες, στους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του.

4. Αποσκευές, που είναι γραμμένες στο εισιτήριο και μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής, θα παραδίδονται στον κομιστή των δελτίων αποσκευών και αφού καταβάλει ο τελευταίος στον Μεταφορέα ποσά που οφείλει με βάση τη σύμβαση ή με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση ζημιάς στην αποσκευή, πρέπει να γίνει έγγραφη διαμαρτυρία στον Μεταφορέα μετά την ανακάλυψη της ζημιάς και το αργότερο μέσα σε (7) ημέρες από την παραλαβή, και σε περίπτωση καθυστέρησης μέσα σε (21) ημέρες από την ημέρα που οι αποσκευές θα έπρεπε να είχαν τεθεί στη διάθεση του επιβάτη.

5. Το εισιτήριο αυτό, μετά τη θεώρησή του ισχύει για τη μεταφορά από το αεροδρόμιο του σημείου αναχώρησης στο αεροδρόμιο του τόπου προορισμού ακολουθώντας τη διαδρομή που αναφέρεται στο εισιτήριο για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής του. Κάθε απόκομμα πτήσης θα γίνεται δεκτό για μεταφορά στην ημερομηνία και πτήση, που έχει κλεισθεί η θέση. Όταν το απόκομμα της πτήσης έχει εκδοθεί με "ανοικτή ημερομηνία" θα εξασφαλίζεται θέση μετά από αίτηση του επιβάτη και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

6. Ο Μεταφορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή εκτέλεση της μεταφοράς. Οι ώρες που αναφέρονται στα δρομολόγια ή οπουδήποτε αλλού είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης. Ο Μεταφορέας μπορεί χωρίς προειδοποίηση να αντικαταστήσει μεταφορείς ή αεροσκάφη και σε περίπτωση ανάγκης να μεταβάλλει ή να παραλείπει σταθμούς που είναι γραμμένοι στο εισιτήριο. Ο Μεταφορέας μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για την εξασφάλιση ανταπόκρισης. Επίσης, μπορεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του ή για τεχνικούς λόγους και εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, να ακυρώσει, διακόψει, παρεκκλίνει, αναβάλλει ή καθυστερήσει οποιαδήποτε πτήση ή παραπέρα δικαίωμα μεταφοράς ή εξασφάλιση θέσης. Μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε αναχώρηση ή προσγείωση και αυτά χωρίς καμιά ευθύνη. Οφείλει μόνο να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και τις επιβαρύνσεις των αποσκευών σύμφωνα με τα τιμολόγιά του για το μέρος του εισιτηρίου που δεν χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης ο Μεταφορέας αποκλειστικά και μόνο κρίνει και αποφασίζει ποιοι επιβάτες ή είδη θα μεταφερθούν.

7. Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις κρατικές διατάξεις σχετικά με τα ταξίδια. Οφείλει να φθάνει στο αεροδρόμιο 60 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς το εξωτερικό πρέπει να φθάνουν στο αεροδρόμιο δύο (2) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Ο Μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλεια ή για τυχόν έξοδα που θα κάνει ο επιβάτης σε περίπτωση που δε συμμορφώνεται με τον πιο πάνω όρο. Δεν έχει επίσης την υποχρέωση να επιστρέψει το αντίτιμο της διαδρομής. Σε περίπτωση που οι ναύλοι αυξηθούν, ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά, χωρίς καμία προειδοποίηση.

8. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του Μεταφορέα δεν έχει δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε διάταξη της σύμβασης αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γίνεται γνωστό στους επιβάτες που ταξιδεύουν με προορισμό ή που έχουν σταθμό σε κράτος διαφορετικό από αυτό της αναχώρησης, ότι οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, γνωστών ως Σύμβαση Βαρσοβίας και Μόντρεαλ, εφαρμόζονται σε ολόκληρο το ταξίδι και σε κάθε τμήμα που ολοκληρώνεται είτε μέσα στο κράτος αναχώρησης ή προορισμού. Τα ονόματα των μεταφορέων που έχουν συμβληθεί σε αυτές τις ειδικές συμβάσεις βρίσκονται σε όλα τα γραφεία έκδοσης εισιτηρίων των μεταφορέων αυτών και επιτρέπεται η εξέτασή τους, μετά από αίτηση. Επιβάτης που επιθυμεί συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να ασφαλιστεί σε Ασφαλιστική Εταιρία. Η ασφάλιση αυτή δεν επιδρά στον περιορισμό της ευθύνης του μεταφορέα όπως καθορίζεται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας ή στις ειδικές συμβάσεις μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επαφή με την αεροπορική εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας πράκτορα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Η ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καθυστέρησης ή ζημιάς σε αποσκευές περιορίζεται ως ακολούθως, εκτός αν προηγουμένως έχει δηλωθεί μεγαλύτερη αξία και έχουν καταβληθεί πρόσθετα τέλη. Για τις περισσότερες διεθνείς διαδρομές (συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων εσωτερικού, που αποτελούν μέρος των διεθνών διαδρομών) η ευθύνη περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βαρσοβίας και του Montreal του 1999, ανάλογα με το σημείο αναχώρησης και προορισμού.